Spring til indhold

Forretningskultur i Argentina

Mere tradtionel hierarkisk påbygning

I forhold til Danmark, som er kendetegnet af en uformel og meget lidt hierarkisk samfundsopbygning, er Argentina et land med en større magtdistance. Dette kommer til udtryk både i mødet med virksomheder og med offentlige myndigheder i form af en mere formel tone samt en mere hierarkisk og protokollær magtfordeling hvor titler, alder og anciennitet vægter mere end i Danmark.

Vigtigheden af personlige relationer

Modsat Danmark som er et af de mest individualistiske lande i verden, er det argentinske samfund væsentligt mere kollektivt anlagt. Vigtigheden af personlige relationer har større betydning end i Danmark og andre vestlige lande, og dette kommer til udtryk i måden at gøre forretning på. Derfor tager det oftest længere tid at gøre forretning med argentinske virksomheder, hvilket danske virksomheder bør have in mente i deres tilgang til argentinske samarbejdspartnere.

Bureaukrati

Det argentinske samfund er præget af et, sammenlignet med Danmark, relativt omfattende bureakratisk apparat. Dette kommer især til udtryk i arbejdslovgivningen, hvor jobtagere i langt højere grad end på det danske arbejdsmarked, er beskyttet af lovgivningen, men også på virksomhedsniveau bør danske virksomheder gøre sig det klart at der oftest arbejdes med en anden tidshorisont ved møder, aftaler og lignende – bl.a. på grund af virksomhedernes bureaukratiske arbejdsgange.

Argentinske virksomheders bureaukrati kommer ofte til udtryk i ved at beslutningskompetencerne typisk ligger hos topledelsen, i modsætning til i Danmark hvor mellemlederes beslutningskompetencer er mere vidtgående. Derfor er det vigtigt at medbringe skriftligt materiale – gerne på spansk – der på enkel vis kommunikerer budskabet videre, således at topledelsen får bedst muligt indtryk af produktet.

Aftaler og møder

Når der arrangeres møder i Argentina skal danske virksomheder være opmærksomme på, at en aftale ikke opfattes som bindende på samme måde som i Danmark. Der er i højere grad tale om en hensigtserklæring.

En sådan hensigtserklæring bliver typisk givet 2-3 dage inden mødet, hvilket betyder at det kan vise sig vanskeligt at få aftaler i stand før ganske kort tid inden mødet afholdes. Derfor er det fornuftigt at gøre plads til forsinkelser og ændringer i mødeprogrammer, således at disse usikkerhedsmomenter lettere kan imødekommes. 

Som nævnt vægtes personlige relationer højt i Argentina. Derfor er det heller ikke unormalt at bruge længere tid på uformel snak, for at lære hinanden at kende, i forhold til i Danmark hvor tilgangen ofte er mere direkte og med effektivitet for øje.

 Ovenstående observationer er bl.a. baseret på Hofstedes kulturdimensioner som angivet her:

Dimensioner (Score 0-100)  Danmark Argentina 
Magtdistance

18

49

Individualisme/kollektivisme

74

46

Maskulinitet/femininitet

16

56

Undvigelse af usikkerhed

23

86

 (Kilde: www.geert-hofstede.com/argentina.html)